Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

1. Definities

1.1 Opdrachtgever: Iedere (rechts-)persoon die met opdrachtnemer een overeenkomst wenst af te sluiten of is aangegaan.

1.2 Opdrachtnemer: Aziz Marabti, onder de handelsnaam ImYo Marketing, gevestigd te Oud Turnhout, België.

1.3 Partijen: Opdrachtgever en opdrachtnemer gezamenlijk.

1.4 Overeenkomst: Een door beide partijen ondertekend document waarin de afspraken met betrekking tot de door opdrachtnemer te verrichten – en de door opdrachtgever te aanvaarden werkzaamheden zijn vastgelegd.

2. Toepasselijkheid

2.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (rechts)handelingen en iedere aanbiedingen, opdrachtverlening, diensten etcetera tussen partijen, ook wanneer die niet mochten leiden tot- of niet in verband staan met een overeenkomst.

2.2 Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.3 Indien een bepaling van de algemene voorwaarden of een overeenkomst nietig blijkt te zijn of vernietigd wordt, tast dit niet de geldigheid van de gehele algemene voorwaarden of overeenkomst aan. Partijen treden in overleg teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

3. Overeenkomst en opzegging

3.1 Een overeenkomst heeft slechts werkende kracht indien zij door beide partijen is ondertekend of bevestigd.

3.2 Alle aanbiedingen zijn steeds vrijblijvend, zowel wat prijs, inhoud, als levertijd betreft, tenzij schriftelijk anders is vermeld. Alle aanbiedingen blijven gedurende 30 dagen van kracht, tenzij in de aanbieding uitdrukkelijk schriftelijk het tegendeel is bepaald.

3.3 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om, zonder opgaaf van redenen, geen uitvoering te geven aan een ondertekende overeenkomst, bijvoorbeeld indien zij gerede twijfel of informatie heeft dat opdrachtgever niet aan zijn (financiële) verplichtingen zal (kunnen) voldoen.

3.4 Een overeenkomst wordt aangegaan voor de periode van één jaar tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk in de overeenkomst anders zijn overeengekomen. De overeenkomst wordt telkens stilzwijgend verlengd voor de duur van één jaar.

3.5 Als een lopende overeenkomst wordt gewijzigd op verzoek van opdrachtgever zal opdrachtnemer deze wijziging per e-mail of schriftelijk bevestigen waarna de wijziging voor beide partijen definitief is.

3.6 Opzegging van een overeenkomst geschiedt per aangetekende post en met inachtneming van een opzeggingstermijn van 1 (één) maand, tegen het einde van de overeengekomen of verlengde looptijd van de overeenkomst, tenzij anders schriftelijk vermeld en ondertekend.

3.7 Elk der partijen kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk beëindigen indien de wederpartij -al dan niet voorlopig- surseance van betaling of een schuldsanering wordt verleend, indien ten aanzien van wederpartij faillissement wordt aangevraagd of indien de onderneming van de wederpartij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Opdrachtnemer is wegens deze beëindiging nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden. In geval van faillissement van opdrachtnemer vervalt het recht tot gebruik van aan opdrachtgever ter beschikking gestelde programmatuur van rechtswege.

4. Prijzen

4.1 Alle prijzen zijn in euro’s en exclusief omzet belasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd tenzij anders overeengekomen.

4.2 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor eenmaal per jaar een inflatiecorrectie toe te passen.

5. Betaling

5.1 Partijen hebben in de overeenkomst afspraken gemaakt inzake de betaling van de door opdrachtnemer uitgevoerde c.q. te voeren diensten. De betaling dient te geschieden overeenkomstig het bepaalde in de overeenkomst.

5.2 Opdrachtgever is te allen tijde gehouden de overeengekomen prijs volledig aan opdrachtnemer te voldoen binnen de gestelde termijn van 30 kalenderdagen.

5.3 Indien partijen een aanvullende betalingsregeling zijn overeengekomen is dit separaat aan opdrachtgever schriftelijk bevestigd en zijn beide partijen hieraan gehouden.

5.4 Wanneer opdrachtgever in gebreke of in verzuim is met het nakomen van één of meer van de overeengekomen betalingsverplichtingen komen alle buitengerechtelijke kosten voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15% van de overeengekomen prijs van de overeenkomst, met een minimum van € 250,00. De eventueel gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen volledig voor rekening van opdrachtgever.

5.5 In geval van faillissement, liquidatie of surseance van betaling of een schuldsanering zijn de vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever en de verplichtingen van opdrachtgever jegens opdrachtnemer direct opeisbaar.

5.6 Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, ook indien opdrachtgever aangeeft dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

5.7 Indien opdrachtgever verzuimt aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen is opdrachtnemer gerechtigd zijn werkzaamheden op te schorten en/of te staken.

6. Wijziging en meerwerk

6.1 Indien opdrachtnemer op verzoek van opdrachtgever of op zijn eigen verzoek, met voorafgaande schriftelijke instemming van opdrachtgever, werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeenkomst vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door opdrachtgever worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van opdrachtnemer. Opdrachtnemer is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en hij kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

6.2 Opdrachtgever aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in artikel 7.1 de overeengekomen doelstellingen en verwachtingen kunnen worden beïnvloed.

6.3 Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken zal opdrachtnemer opdrachtgever altijd tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van het meerwerk.

7. Uitvoering

7.1 Opdrachtgever zal alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze voor het uitvoeren van zijn werkzaamheden noodzakelijk zijn verstrekken. Indien de gegevens, die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, dan heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Indien opdrachtgever ook op een daartoe strekkend verzoek nalaat de verzochte gegevens te verstrekken, of anderszins in gebreke blijft met nakoming van enige voorwaarde uit overeenkomst of deze algemene voorwaarden, dan heeft opdrachtnemer het recht de overeenkomst buitengerechtelijke te ontbinden, onverminderd het recht van opdrachtnemer om volledige betaling (inclusief rente en kosten) te vorderen conform artikel 6 van deze algemene voorwaarden.

7.2 De activeringsdata van de producten en/of diensten van opdrachtnemer worden slechts bij benadering opgegeven maar zijn in de regel op of binnen enkele werkdagen na inschrijving. De overeenkomst wordt geacht te zijn ingegaan op de dag van activering van de advertentiecampagne.

7.3 Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar goed inzicht en beste vermogen uitvoeren.

7.4 Opdrachtnemer kan niet garanderen dat met de door hem uitgevoerde werkzaamheden immer het door opdrachtgever gewenste resultaat bereikt wordt. De aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverbintenis.

7.5 Opdrachtnemer kan niet garanderen dat de producten en/of diensten te allen tijde zonder beperkingen of storingen zullen functioneren, mede vanwege noodzakelijk onderhoud, de afhankelijkheid van de diensten en producten van haar toeleveranciers, van internet en technologieën die in ontwikkeling zijn.
Opdrachtnemer zal al het mogelijke doen om eventuele beperkingen en storingen zo spoedig mogelijk te verhelpen en eventuele hinder bij de opdrachtgever zo beperkt mogelijk te houden.

7.6 Opdrachtnemer is bevoegd de levering van diensten en producten geheel of gedeeltelijk uit te besteden aan een derde.

7.7 De opdrachtgever zal de voor de aansluiting benodigde formulieren ondertekenen. De opdrachtgever staat jegens opdrachtnemer in voor de juistheid van de ingevulde gegevens en vrijwaart opdrachtnemer voor enige aansprakelijkheid van een derde ter zake.

8. Voltooiing

8.1 Wanneer in de overeenkomst een termijn overeengekomen is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden is dit te allen tijde een indicatieve termijn maar nooit een fatale termijn.

8.2 Indien opdrachtnemer, ongeacht de omstandigheden en oorzaken, verwacht een termijn te overschrijden zal opdrachtnemer opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen.

9. Geheimhouding & beveiliging

9.1 Geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, die partijen in het kader van de overeenkomst van elkaar hebben verkregen, is verplicht voor partijen. Informatie is vertrouwelijk indien dit door de andere partij is medegedeeld of als dit redelijker wijs voortvloeit uit de aard van de informatie.

9.2 Opdrachtnemer zal zich inspannen de aansluiting of de toegang tot de gegevens die worden opgeslagen te beveiligen. Opdrachtnemer geeft geen garantie voor de aangebrachte beveiliging. Opdrachtnemer sluit elke aansprakelijkheid voor schade, die ondanks de door haar genomen voorzorgsmaatregelen mocht ontstaan ten aanzien van de beveiliging van gegevens uit.

10. Exclusiviteit

Voor de duur van de overeenkomst verleent opdrachtgever aan opdrachtnemer het exclusieve recht de toegewezen opdracht uit te voeren.

11. Intellectueel eigendom

11.1 Alle intellectuele eigendomsrechten die betrekking hebben op en/of het resultaat zijn van de door de opdrachtnemer verleende diensten rusten bij opdrachtnemer. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden en de wet uitdrukkelijk worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht van opdrachtgever is uitgesloten.

11.2 De door opdrachtnemer verstrekte stukken aan opdrachtgever zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door opdrachtgever. Het is opdrachtgever niet toegestaan om verkregen informatie openbaar te maken en/of te verveelvoudigen in welke vorm dan ook. Hieronder wordt onder andere verstaan het bewerken, verkopen, het ter beschikking stellen, verspreiden en het – al dan niet na bewerking – integreren in netwerken, uitgezonderd dat een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging schriftelijk door opdrachtnemer is toegestaan en/of een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging voortvloeit uit de aard van de overeenkomst met opdrachtnemer.

11.3 Alle door opdrachtnemer geleverde informatie blijft eigendom van opdrachtnemer. Na afloop van de overeenkomst kan opdrachtnemer opdrachtgever verzoeken geleverde informatie zoals rapportages en documenten retour te zenden.

11.4 Opdrachtnemer behoudt het recht de vergaarde kennis die bij uitvoering van de werkzaamheden tot stand is gekomen te gebruiken voor andere doeleinden voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van opdrachtgever aan derden wordt verstrekt.

11.5 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor de aanspraken van derden inzake intellectuele eigendomsrechten.

12. Aansprakelijkheid

12.1 ImYo Marketing kwijt zich van haar taak zoals van een bedrijf in haar branche mag worden verwacht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van overlijdens- en letselschade, gevolgschade, bedrijfsschade, winstderving of stagnatieschade, die het gevolg is van handelen of nalaten van ImYo Marketing, haar personeel dan wel van door haar ingeschakelde derden, behoudens voor zover er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van haarzelf, haar directie of haar leidinggevend personeel.
12.2 ImYo Marketing is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade geleden door cliënt, zoals bijvoorbeeld voor schade ontstaan door, fouten in door ImYo Marketing verstrekte adviezen, materialen en/of geautomatiseerde bestanden, het niet meer en/of niet tijdig beschikbaar zijn van haar rapportages, het niet opvolgen door cliënt van de door ImYo Marketing verstrekte adviezen, door storingen in de elektronische dienstverleningen van ImYo Marketing en van derden, zoals zoekmachines, providers, netwerkexploitanten of andere telecommunicatienetten.
12.3 Schade waarvoor ImYo Marketing aansprakelijk is, komt slechts voor vergoeding in aanmerking, indien Opdrachtgever deze binnen 30 dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk ter kennis heeft gebracht van ImYo Marketing, tenzij cliënt aannemelijk kan maken dat hij deze schade redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen melden. Elk recht op schadevergoeding ter zake vervalt na verloop van de in de vorige zin genoemde termijn.
12.4 Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van ImYo Marketing – uit welken hoofde ook – beperkt tot de netto factuurwaarde van de overeenkomst.
12.5 Indien de in het vorige lid genoemde factuurwaarde een bedrag bevat ten behoeve van inkoop van advertentieruimte bij een media exploitant, valt dit bedrag buiten de factuurwaarde.
12.6 Onverminderd het bepaalde in de vorige leden van dit artikel is ImYo Marketing nimmer gehouden tot een schadevergoeding die meer bedraagt dan het in het kader van een door ImYo Marketing afgesloten verzekering uitgekeerde bedrag, vermeerderd met het eigen risico.
12.7 De cliënt vrijwaart ImYo Marketing ter zake van aansprakelijkheid van derden met betrekking tot schade van welke aard ook, ontstaan door of in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

13. Overmacht

13.1 Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers evenals gebrekkigheid van zaken, materialen, programmatuur van derden waarvan het gebruik door opdrachtgever aan opdrachtnemer is voorgeschreven.

13.2 Indien een overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. In dat geval wordt aan de hand van de duur van de tot dan toe verrichte werkzaamheden afgerekend zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

14. Beheer

14.1 Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de technische faciliteiten ten aanzien van de diensten, daaronder begrepen doch niet beperkt tot de samenstelling van de lijst met zoekmachines waarbij aangemeld wordt.

14.2 Opdrachtgever zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig gebruiker van de dienst(en) mag worden verwacht.

14.3 Opdrachtgever is steeds verantwoordelijk voor ieder gebruik – waaronder mede begrepen onbevoegd gebruik – dat wordt gemaakt van de aan haar verleende gebruiks- en toegangsrechten en zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig Internetgebruiker verwacht mag worden.

14.4 Opdrachtgever zal de door opdrachtnemer gegeven aanwijzingen voor het gebruik van de dienst(en) te allen tijde opvolgen.

14.5 Opdrachtnemer is gerechtigd de niet-technische faciliteiten van haar diensten te wijzigen. Een wijziging die naar het redelijk oordeel van opdrachtnemer een aanmerkelijke, niet-tijdelijke, aanpassing vereist aan de zijde van de opdrachtgever, zal zo spoedig mogelijk aan opdrachtgever kenbaar worden gemaakt. Opdrachtgever kan geen aanspraak maken op compensatie of vergoeding van schade, doch heeft het recht om de overeenkomst alsdan op te zeggen met ingang van de dag van de aangekondigde wijziging.

14.6 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om technische diensten te staken/verwijderen, indien deze een storing c.q. vertraging van het systeem veroorzaakt. Opdrachtnemer beoordeelt of er sprake is van zodanige storing c.q. vertraging en kan zonder voorafgaand bericht aan opdrachtgever het Online Adverteren en/of de Zoekmachine Marketing blokkeren, dan wel anderszins maatregelen nemen om de storing c.q. vertraging op te heffen.

14.7 Opdrachtnemer is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking haar diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor de noodzakelijk door opdrachtnemer te verrichten aanpassingen of verbeteringen van de diensten zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding of compensatie van opdrachtgever jegens opdrachtnemer ontstaat.

15. Overdracht

Geen van beide partijen is gerechtigd om de rechten en plichten uit deze overeenkomst over te dragen aan derden zonder schriftelijke toestemming van de wederpartij.

16. Bevoegde rechter en toepasselijk recht

16.1 Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten tussen partijen is Belgisch Recht van toepassing.

16.2 Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze algemene voorwaarden en/of de overeenkomsten en verbintenissen zoals bedoeld in het vorige lid zullen in eerste aanleg bij uitsluiting aanhangig gemaakt worden bij de Rechtbank ter keuze van opdrachtnemer.

17. Wijzigingen

De opdrachtgever is verplicht opdrachtnemer onmiddellijk schriftelijk of per mail op de hoogte te stellen van wijzigingen met betrekking tot NAW gegevens als mede alle andere omstandigheden die van belang zijn voor de uitvoering van het abonnement.

Opzoek Naar De

Juiste partner?

ImYo Marketing biedt haar klanten de meest haalbare resultaten. We kijken naar de mogelijkheden die passen bij de wensen.